Publikacje

Na tej stronie prezentujemy zarówno nasze starsze publikacje, które stały się zaczynem bieżącego projektu i wprowadzają w tematykę wyludnienia oraz zmian gospodarczo-społecznych i przestrzennych na ziemi kłodzkiej, jak i sukcesywnie będziemy dodawać kolejne publikacje, które powstaną w trakcie postępu naszych prac badawczych.

Wyludnianie powiatu kłodzkiego – przestrzenne zróżnicowanie i uwarunkowania

14.10.2019

Powiat kłodzki jest najsilniej wyludnionym regionem w Sudetach. Bazując na przed- i powojennych spisach ludności przedstawiono maksymalną wielkość depopulacji, jaka nastąpiła w poszczególnych miejscowościach Ziemi Kłodzkiej w okresie od 1867 do 2002 r. Przedyskutowano także jej przestrzenne zróżnicowanie, uwzględniając przy tym występowanie klasteryzacji obliczonej przy pomocy statystyki Gi Getisa-Orda. Przy zastosowaniu analizy szeregów czasowych metodą k-średnich zbadano długookresowe tendencje zmian ludnościowych, wyodrębniając trzy grupy miejscowości o odmiennej dynamice zmian. Posługując się narzędziami GIS dokonano analizy wpływu czynników środowiskowych na wielkość depopulacji, ponadto przedstawiono znaczenie czynników pozaprzyrodniczych. Naturalne uwarunkowania wykazują istotny związek ze stopniem wyludnienia, jednak lokalnie ich wpływ jest modyfikowany przez specyficzne dla danego miejsca czynniki społeczno-ekonomiczne, ściśle związane z historią gospodarczą danej miejscowości. W przeciwieństwie do uwarunkowań naturalnych, czynniki pozaprzyrodnicze wykazują dużą zmienność w czasie i w przestrzeni.

Strony

logo Uniwersytet Wrocławskilogo Narodowe Centrum Nauki

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki jako grant nr 0201/2403/18, UMO-2017/27/B/HS4/01220 pt. "Odradzające się wsie? Nowe procesy społeczno-gospodarcze na ziemi kłodzkiej" realizowany w latach 2018-2022.

Realizacja: www.fenomeno.pl