Zespół

Agnieszka Latocha

Stopień naukowy: doktor habilitowany
Stanowisko: geograf, adiunkt w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Pracowni Badań Krajobrazu

Aktualna tematyka badawcza: przemiany krajobrazu kulturowego na Dolnym Śląsku; relacja człowiek-środowisko od pradziejów po współczesność; zagospodarowanie i konflikty przestrzenne na obszarach górskich; wpływ człowieka na rzeźbę terenu i procesy rzeźbotwórcze; przemiany społeczno-ekonomiczne, kulturowe i krajobrazowe ziemi kłodzkiej w okresie przedwojennym i współcześnie.

Dominik Sikorski

Stopień naukowy: doktor
Stanowisko: geograf, historyk, adiunkt w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego

Aktualna tematyka badawcza: przemiany funkcjonalne i morfologiczne terenów przemysłowych; geografia historyczna; funkcjonowanie i rola organizacji pozarządowych w Polsce, rynek 1% w kraju; przemiany społeczno-gospodarcze oraz kulturowe Ziemi Kłodzkiej w okresie powojennym i współcześnie.

Katarzyna Kajdanek

Stopień naukowy: doktor habilitowany, profesor UWr.
Stanowisko: socjolożka miasta, profesor nadzwyczajna w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim

Główne obszary zainteresowań badawczych to proces urbanizacji ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-przestrzennych aspektów suburbanizacji i reurbanizacji w miastach posocjalistycznych; tożsamość lokalna i regionalna oraz stosowane nauki społeczne. Poza publikacjami naukowymi (książkami i artykułami) była także współautorką projektów ewaluacji Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 oraz badań zwieńczonych cyklem raportów pt. Wrocławska Diagnoza Społeczna (2010, 2014, 2017). Jej wiedza ekspercka jest wykorzystywana przez lokalne samorządy oraz instytucje zaangażowane w procesy odnowy miast (m.in. we Wrocławiu, Lesznie, Słupsku).

Paulina Miodońska

Paulina Miodońska
Stopień naukowy: magister
Stanowisko: planista przestrzenny

Studentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego, współzałożycielka Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej UWr.

Aktualna tematyka badawcza: mobilność miejska, efektywność transportu publicznego w miastach, rola i znaczenie kapitału ludzkiego oraz społecznego w rozwoju gospodarczym, sposoby i narzędzia marketingu w nowych mediach (np. w grach wideo), wykorzystanie narzędzi GIS oraz nowoczesnych technologii (np. VR i AR) w planowaniu przestrzennym, partycypacja społeczna.

Przemysław Tomczak

Przemysław Tomczak
Stopień naukowy: doktor
Stanowisko: geograf, adiunkt w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego

Aktualna tematyka badawcza: przemiany w rolnictwie i na wsi; identyfikacja obszarów funkcjonalnych, problemowych, sukcesu gospodarczego ze szczególnym wskazaniem przestrzeni wiejskiej Dolnego Śląska; analiza zmian w procesach i strukturach demograficznych zachodzących na obszarach wiejskich; nowe zespołowe formy działania na wsi, rozwój turystyki wiejskiej (w tym agroturystyki) na Ziemi Kłodzkiej.

Robert Szmytkie

Stopień naukowy: doktor habilitowany
Stanowisko: geograf, adiunkt w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Aktualna tematyka badawcza: struktury i procesy osadnicze w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska, w tym: zmiany administracyjne miast, zmiany morfologiczne w miastach i na obszarach wiejskich, procesy depopulacji i kurczenia się miast, procesy suburbanizacji, przekształcenia funkcjonalne osadnictwa, rozwój obszarów wiejskich.

logo Uniwersytet Wrocławskilogo Narodowe Centrum Nauki

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki jako grant nr 0201/2403/18, UMO-2017/27/B/HS4/01220 pt. "Odradzające się wsie? Nowe procesy społeczno-gospodarcze na ziemi kłodzkiej" realizowany w latach 2018-2022.

Realizacja: www.fenomeno.pl